Sanatan Dharma Temple

Priest (Purohit): Mr. Ritish Chakrabarty
Chair of the Board : Mr. Malay Kanti Barman
President : Mr. Ajit Kumar Dhar (Shyam)
Vice president : Mr Shishir Sadhukha
Secretary : Mr. Ratan Kumar Majumdar
Treasurer : Mr. Amiyatosh Paul (Runti)

Directors:
1. Mr. Anup Kumar Chowdhury (Mithu)
2. Mr. Jhalak Deb Roy (Jisu)
3. Mr. Saumitra Chowdhury
4. Mr. Bijan Saha
5. Mr. Sankar Banik
6. Mr. Shakti Brata Haldar (Manu)
7. Mr. Sanjib Kumar Deb
8. Mr. Tapan Modak
9. Mr. Pinaki Bhattacharjee
10. Mr. Gopen Dev
11. Mrs. Tripti Das
12. Mrs. Sharmila Dhar
13. Mrs. Baby Basak
14. Mr. Sudip Ghosh
15. Mr. Animesh Kar (Tinku)
16. Mr. Debashish Debnath (Suvra)
17. Mr. Chapal Kumar Deb
18. Mr. Shankar Dey
19. Mr. Mohan Meetra (Mihir)
20. Mr. Kanchan Chakrabarty

 

Advisory Body
1. Mr. Dipak Dhar (Apu)
2. Mr. Goutam Mitra
3. Mr. Dilip Ghosh
4. Mr. Shankar Roy Chowdhury
5. Mr. Bikram Kishore Saha (Bappi)
6. Mr. Rajib Chowdhury
7. Mr. Sudeepto Purkayastha
8. Mr. Fanindra Kumar Bhattacharjee
9. Mr. Shyamal Dutta
10. Mr. Bhanu Lal Dey Chowdhury
11. Mr. Samar Dev
12. Mr. Krishna Pada Sen
13. Mr. Nirmal Kumar Das
14. Mrs. Sandhya Chowdhury
15. Mr. Satyabrata Haldar
16. Mr. Samir Chattapadday
17. Mr. Bijoy Bhuson Deb Chowdhury
18. Mrs. Mukta Chowdhury
19. Mr. Tajendra Lal Das
Advisory Body
20. Mr. Nabendra Das (Naba)
21. Mrs. Suprava Debnath
22. Mr. Pradip Sarkar (Dulan)
23. Mr. Nanda Lal Das
24. Mr. Jyotirmoy Deb Roy (Chanu)
25. Dr. Samir Roy
26. Mr. Dilip Karmakar
27. Mr. Dipankar Dhar (Dipu)
28. Mr. Jhalak Roy
29. Mr. Partha Sarathi Dey
30. Mr. Tuhin Banik (Bob)